Nota Prawna

1. Dostęp do strony internetowej www.amspharma.pl oraz korzystanie z niej podlega warunkom opisanym poniżej oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.), ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1410). Treść strony internetowej www.amspharma.pl chroniona jest prawem autorskim.

2. Wszelkie prawa do domeny internetowej amspharma.pl przysługują AMS Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wierzbowej 21 lok. 35, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000441928, NIP 5423228836, REGON 200746816, kapitał zakładowy 30 0000 zł.

3. Firma przedsiębiorcy, o której mowa w ust. 1 powyżej, logo przedsiębiorcy, a także graficzne oznaczenie i nazwy produktów, opisy produktów, teksty, zdjęcia, nazwy handlowe, znaki towarowe lub inne elementy znajdujące się na stronie internetowej www.amspharma.pl podlegają ochronie wynikającej w szczególności z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej.

4. Bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody AMS Pharma Sp. z o.o., zakazane jest kopiowanie, zwielokrotnianie, czy publikowanie elementów znajdujących się na stronie internetowej, tj. nazwy przedsiębiorcy, logo, graficznego oznaczenia i nazw produktów, opisów produktów, tekstów, zdjęć, nazw handlowych, znaków towarowych lub też innych elementów zamieszczonych na stronie internetowej www.amspharma.pl, w tym w formie zmodyfikowanej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w wersji elektronicznej na innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej w innych źródłach.

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie dotyczy kopiowania, zwielokrotniania, czy publikowania informacji znajdujących się w tzw. plikach do pobrania, w zakładce Produkty, na stronie internetowej www.amspharma.pl przez apteki, sieci aptek, hurtownie farmaceutyczne oraz sklepy zielarskie i zielarsko – medyczne, w celu umieszczenia w gazetce reklamowej lub plakacie reklamowym ww. podmiotów. W takim przypadku wymagane jest przesłanie projektu gazetki lub plakatu do akceptacji AMS Pharma Sp. z o.o. na następujący adres: AMS Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku 15-743, przy ul. Wierzbowej 21 lok. 35 lub adres poczty elektronicznej: [email protected].

6. AMS Pharma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści znajdujących się na stronie internetowej www.amspharma.pl, jej wyglądu oraz funkcjonalności oraz do poprawiania informacji znajdujących się na stronie internetowej w  każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. AMS Pharma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, do których odnośniki tzw. linki zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amspharma.pl, a do których AMS Pharma Sp. z o.o. nie posiada żadnych praw.

7. W przypadku zamiaru i woli zamieszczenia na innej stronie internetowej linku lub linków albo jakichkolwiek odwołań do strony internetowej www.amspharma.pl, uzasadnione jest przesłanie informacji w tym przedmiocie na następujący adres: AMS Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku 15-743, przy ul. Wierzbowej 21 lok. 35.

8. Treści zamieszczone na stronie internetowej www.amspharma.pl mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W związku z tym nie stanowią doradztwa, konsultacji, zaleceń czy rekomendacji. Zamieszczanie na stronie internetowej www.amspharma.pl linku lub linków albo jakichkolwiek odwołań do innych stron internetowych w sieci Internet ma wyłącznie charakter informacyjny. AMS Pharma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach internetowych.

9. Zamieszczone na stronie internetowej www.amspharma.pl informacje handlowe nie stanowią ofert świadczenia usług lub ofert sprzedaży jakichkolwiek produktów.

10. Korzystanie lub stosowanie produktów AMS Pharma Sp. z o.o. wymaga każdorazowo uprzedniej konsultacji z lekarzem. AMS Pharma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa mogące wyniknąć w skutek zastosowania podanych na stronie internetowej informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja w przedmiocie sposobu i zakresu stosowanej terapii oraz stosowania i dawkowania suplementów diety.

11. AMS Pharma Sp. z o.o., będzie administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony internetowej www.amspharma.pl lub poczty elektronicznej AMS Pharma Sp. z o.o. tj. [email protected]. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

12. Dane osobowe przetwarzane są przez AMS Pharma Sp. z o.o. z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1182 z późn. zm.).

13. AMS Pharma Sp. z o.o. realizuje uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. Korzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest w siedzibie administratora danych oraz drogą pocztową.