Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest AMS Pharma Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 21/35, 15-743 Białystok, NIP: 542 32 28 836 (zwana dalej: AMS Pharma).

2) Inspektorem ochrony danych w AMS Pharma jest AMS Pharma.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez AMS Pharma wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez AMS Pharma do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk oraz okres trwania zawartej przez Państwa z AMS Pharma umowy o świadczenie usług oferowanych przez AMS Pharma, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z AMS Pharma umowy o świadczenie usług oferowanych przez AMS Pharma. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. AMS Pharma nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z AMS Pharma. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z AMS Pharma umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. AMS Pharma może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Regulamin

REGULAMIN SYSTEMU ZAMÓWIEŃ „STREFA APTEK”  1  „Strefa aptek” zlokalizowana w serwisie internetowym, do którego prowadzi domena https://www.amspharma.pl prowadzona jest przez AMS Pharma Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Wierzbowej 21 lok. 35, adres e-mail: biuro@amspharma.pl , zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000441928, NIP 5423228836, REGON 200746816, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.  2 Definicje  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  
Producent – AMS Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 672),
Produkt – suplement diety produkowany przez AMS Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
System zamówień „Strefa Aptek”, System – część serwisu internetowego, do którego prowadzi domena https://www.amspharma.pl umożliwiający składanie zamówień na Produkty przez Klientów,
Rejestracja w Systemie zamówień – procedura zakładania konta wymagająca od Klienta wskazania loginu stanowiącego adres e-mailowy Klienta, hasła dostępu, danych teleadresowych Klienta, imion i nazwisk osób upoważnionych do działania w imieniu i na rzecz Klienta tj. Użytkowników wraz z oświadczeniem o ww. upoważnieniu.
 3 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania przez Klientów zamówień na Produkty w hurtowniach oferujących produkty Producenta za pośrednictwem Systemu zamówień „Strefa Aptek”. Regulamin dotyczy wyłącznie składania zamówień na Produkty przez Klientów oraz nie reguluje zasad płatności, zwrotów towarów oraz składania reklamacji na towary.
 2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowi oświadczenie Klienta o woli otrzymania towarów z asortymentu Producenta znajdującego się w serwisie internetowym, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu.
 3. System zamówień „Strefa Aptek” stanowi narzędzie przeznaczone wyłącznie do składania zamówień na towary Producenta. Producent nie jest stroną umowy sprzedaży pomiędzy hurtownią, a Klientem.
 4. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez system zamówień „Strefa Aptek” są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności mających na celu korzystanie z Systemu zamówień „Strefa Aptek” do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu zamówień „Strefa Aptek” należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia w Systemie zamówień „Strefa Aptek” jest rejestracja w Systemie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku zapomnienia bądź utraty hasła przez Klienta, wyłączną metodą odtworzenia hasła jest skorzystanie z funkcji „przypomnienie hasła”, która umożliwi wgląd do wskazanego w procesie rejestracji hasła wyłącznie Klientowi. O utracie hasła Klient jest zobowiązany powiadomić Producenta, który zastąpi utracone hasło nowym, widocznym wyłącznie dla Klienta.
4 Warunki działania Systemu  
 1. System zamówień „Strefa Aptek” umożliwia:
 • zapoznawanie się z wykazem produktów Producenta,
 • wgląd w pakiety produktów oferowanych przez Producenta wraz z wysokością rabatów Producenckich,
 • składanie zamówień drogą elektroniczną do wybranej przez Klienta hurtowni, która posiada w ofercie sprzedaży produkty Producenta,
 • przegląd złożonych zamówień.
 1. Dostęp do Systemu zamówień „Strefa Aptek” możliwy jest przy użyciu urządzenia podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z Systemu zamówień wymaga do poprawnego działania spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Klient następujących warunków technicznych:
 • ……,
 1. Klient korzystający z Systemu zamówień „Strefa Aptek” zobowiązany jest należycie zabezpieczyć urządzenie, o który mowa w ust. 2 powyżej, przed oprogramowaniem umożliwiającym uzyskanie dostępu do loginu i hasła Klienta przez osoby trzecie oraz zabezpieczać dostęp osób trzecich do loginu i hasła. Zabronione jest udostępnianie haseł osobom trzecim, niestanowiącym Użytkowników Klienta.
 2. Wszystkie operacje dokonane za pośrednictwem Systemu zamówień „Strefa Aptek” dokonane z użyciem loginu i hasła Klienta uważane są za skutecznie dokonane w imieniu i na rzecz Klienta.
 3. Producent dołoży starań, aby Systemu zamówień „Strefa Aptek” był stale dostępny dla Klientów. W przypadku planowanych przerw technicznych Klienci powiadamiani są komunikatem w serwisie internetowym, do którego prowadzi domena https://www.amspharma.pl z …… dniowym wyprzedzeniem.
 4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Systemu zamówień „Strefa Aptek” spowodowaną przyczynami niezależnymi od Producenta.
 5. Klientowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na działanie Systemu zamówień „Strefa Aptek”. Reklamacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać opis przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Producenta w terminie …….. dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź Producenta na złożoną reklamację wyczerpuje procedurę reklamacyjną.
5 Składanie zamówień w Systemie
 1. Składanie zamówień w Systemie zamówień „Strefa Aptek” odbywa się poprzez dokonanie wyboru, odpowiedniego pakietu produktów Producenta wraz z przypisanym do pakietu rabatem Producenckim oraz ilości pakietów, który następuje w momencie „kliknięcia” w odpowiednią rubrykę, wpisania ilości pakietów, wybrania hurtowni, odpowiedzialnej za realizację zamówienia oraz zatwierdzenia poprzez kliknięcie w rubrykę „zatwierdź”.
 2. Producent potwierdzi przyjęcie zamówienia Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Klienta w procesie rejestracji.
 3. Po przyjęciu zamówienia Klienta, Producent wprowadzi zamówienie do serwisu FarmaProm w terminie ………… od przyjęcia zamówienia. Regulamin świadczenia usług i korzystania z serwisu dostępny jest na stronie internetowej https://www.farmaprom.pl w zakładce: „Regulaminy”. W przypadku niemożliwości skorzystania z serwisu FarmaProm zamówienie Klienta zostanie skierowane do wybranej przez Klienta hurtowni za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klient może usunąć albo zmienić zamówienie kierując odpowiednią wiadomość e-mail do Producenta dodatkowo potwierdzając usunięcie lub zmianę zamówienia telefonicznie, dopóki nie zostanie ono wprowadzone przez Producenta do serwisu FarmaProm. Po wprowadzeniu przez Producenta zamówienia do serwisu FarmaProm, Klient ma możliwość jego zmiany albo usunięcia dopóki w serwisie FarmaProm ma ono status „wysłane”. Zmiana statusu zamówienia na „odebrane” powoduje niemożliwość usunięcia lub zmiany zamówienia.
 5. Zamówienie jest realizowane za pośrednictwem serwisu FarmaProm, za którego działanie nie ponosi odpowiedzialności Producent.
 6 Rezygnacja z korzystania z Systemu
 1. Klient ma możliwość zrezygnowania z korzystania z Systemu zamówień „Strefa Aptek” poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej i wyraźnej treści do Producenta.
 2. Rezygnacja z korzystania, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również wszystkich Użytkowników Klienta.
 3. Po otrzymaniu rezygnacji Producent niezwłocznie usunie dostęp Klienta do Systemu zamówień „Strefa Aptek” wraz z kontem Klienta, o czym powiadomi Klienta w wiadomości e-mail.
 7 Postanowienia końcowe  
 1. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do Klienta co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmiany oraz zamieszczona na stronie internetowej Producenta.
 2. Niewyrażenie zgody na brzmienie Regulaminu ze zmianami spowoduje zablokowanie dostępu Klienta do Systemu zamówień „Strefa Aptek” z dniem wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Producent może wypowiedzieć Klientowi korzystanie z Systemu zamówień „Strefa Aptek” w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszenia.